Điện Tín Ẩn Danh

« English »

Để trò chuyện ẩn danh, làm theo các bước sau:

  1. Tải phần mềm máy khách này.
  2. Đăng nhập: /connect anon.trung.fun (không cần mật khẩu.)

Với tài khoản này, bạn có thể:

Thông tin chi tiết về loại tài khoản tạm thời này có tại đây.

~*~